Последни новини:

Кои сме ние?Удостоверение СТМ РЕГИСТРСлужба по трудова медицина (СТМ) „МАКАО БЪЛГАРИЯ“ е правоприемник и наследник на Служба по трудова медицина “Макао”, основана през 2004 година. „МАКАО БЪЛГАРИЯ“ поема своя нов път през 2017 година, но в духа на положените традиции на професионализъм  в сферата на Здравето и безопасността при работа. Създадена е от  юридическо лице “МАКАО БЪЛГАРИЯ”ООД,  гр. Пловдив. Осъществява своите функции и  реализира основните си дейности, съгласно българското законодателство и европейските регламенти. Консултира и подпомага работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

 • СТМ “МАКАО БЪЛГАРИЯ” е регистрирана по реда на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) с Удостоверение за актуална регистрация в Министерство на здравеопазването с № 618-2 от 25.01.2021 година.
 • Служба по трудова медицина “Макао България“ винаги е работила според изискванията на законодателството на Република България, касаещо обработката и защитата на личните данни / Конституцията на Република България, Закона за защита на личните данни, Наредба №1/30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, както и реда за упражняване на контрол при воденето на регистрите по Закона за защита на личните данни . /От 25 май 2018 г. отпада задължението на “Макао България“ ООД за регистрация в КЗЛД.Изпълнявайки функцията си на „Обработващ лични данни“ Служба по трудова медицина “Макао България“ е привела дейността си и  в съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз – Регламент (ЕС) 2016/679 –GDPR)  ; Предмет на Обработката  е трудовомедицинско обслужване на работещите във фирмите с които Служба по трудова медицина “Макао България“ има договорни отношения.Естество на Обработката: създаване и поддържане от СТМ на индивидуални  здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец ( приложение № 6 на Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина ).Категории лични данни:   здравно досие съдържащо :
  1. Паспортна част : трите име, ЕГН, постоянен адрес, личен лекар ( име, адрес на регистрираната практика, телефон)
  2. Професионален маршрут: предприятие, длъжност по НКПД, продължителност на стажа.
  • Данни за регистрирани професионални болести, трудови злополуки, трудоустрояване и за трайно намалена работоспособност.
  • копия на карта за предварителен медицински преглед, резултати и заключения от задължителния периодичен медицински преглед, заключения на службата за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, експертни решения на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК)/Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), разпореждане на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за приемане на злополука за трудова.1 administrator-na-lichni-danni

  Категории субекти на данни: работници и служители.

  Служба по трудова медицина “Макао България“ е осигурила необходимите технически и организационни мерки за осигуряване на сигурността на данните:

  • Контрол на физически достъп и до системи и бази данни;

Нашите услуги

Оценка на риска

Участие в извършването на оценка на риска за здравето и безопасността на работещите

Контролни измервания

Измерване на фактори на работната среда от акредитирана лаборатория към БСА

Oрган за контрол по здраве и безопасност при работа

Oрганизиране, координиране и контрол на цялостната дейност по безопасност и здраве

Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние

Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи

Периодични медицински прегледи

Определяне на вида и периодичността на задължителните периодични медицински прегледи и изследвания и съдействие за провеждането им

Подпомагане на работодателя

Подпомагане на работодателите при нормативно установените изисквания, свързани с здравословните и безопасни условия на труд

Превенция, промоция

Оказване на съдействие при подготовка на програми и организиране на обучение по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа

Обучение

Провеждане на различни обучения по безопасност и здраве при работа, квалификационни групи по електробезопасност, първа долекарска помощ и др.

Други услуги

Разнообразие от допълнителни услуги и дейности, включително и извън трудово-медицинското обслужване

Референции