Последни новини:

Годишни Декларации по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Годишни Декларации по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

 1. Срок за подаване на данни за 2020 г. : поради серията почивни дни срокът за подаване на декларациите е до 05.05.2021 г.
 2. Преразглеждането на оценката на риска във връзка с извънредната епидемичната обстановка само по себе си не задължава работодателите да подават нова декларация по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасните условия.
 3. Нова декларация следва да бъде подадена, ако рискът от заразяване със SARS-Cov-2 е идентифициран като професионален за съответното предприятие.
 4. Работодателите, при които няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, не са задължени да подават декларация, нито какъвто и да е друг документи. 

ОСТАВА  ЗАДЪЛЖЕНИЕТО да подават декларация съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) за   

 1.  Нови предприятия, стартирали дейност през отчетната година и попадат сред задължените лица: юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, както и юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост;
 2.  Както и от предприятия, при които към 31 декември 2020 година има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране спрямо  вече подадена декларация                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Това са промени свързани с:
  • наименованието, седалището и адреса на управление на физическото/юридическото лице;
  • основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;
  • работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под водата;
  • опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;
  • необходимостта от използването на лични предпазни средства;
  • работните места с видеодисплеи.

Преразглеждането на оценката на риска във връзка с извънредната епидемичната обстановка само по себе си не задължава работодателите да подават нова декларация по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасните условия.

В този смисъл е предоставено на ИА ГИТ становище на Министерството на труда и социалната политика.

В становището се отбелязва, че „за повечето работни места рискът от заразяване със SARS-Cov-2 не може да се приеме за професионален риск, доколкото вероятността от заразяване е в резултат от общата епидемична обстановка, а не от източници на работната среда и е съизмерима с тази на общото население“. В становището е отбелязано още, че въпреки задължението на работодателя да преразгледа оценката на риска при извънредна епидемична обстановка, „за голяма част от предприятията новата оценка няма да идентифицира нов професионален риск, а ще осигури спазването на задължителните за страната противоепидемични мерки“. Поради тази причина „преразглеждането на оценката на риска само по себе си не е основание за подаване на нова декларация, тъй като не може да се определи като промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране“.

Нова декларация следва да бъде подадена, ако рискът от заразяване със SARS-Cov-2 е идентифициран като професионален за съответното предприятие. 

Гореспоменатите лица подават годишна декларация в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по адреса на регистрация на предприятието.

Декларацията по чл. 15 може да бъде подадена и по електронен път.

Повече информация за начина и условията за подаване на декларацията са публикувани в сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в секцията „Административно обслужване“, подрубрика „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ“  https://www.gli.government.bg/bg/node/6356

Заради серията почивни дни срокът за подаване на декларациите е до 05.05.2021 г.