Последни новини:

Дейности служба по трудова медицина

 

УЧАСТИЕ В ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ.

 1. Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, факторите на работната среда и трудовия процес, използваните суровини и материали.
 2. Участие при извършването и документирането на оценката на риска за безопасността и здравето при работа, съгласно Наредба №5/1999г. и разработване на мерки за намаляване и предотвратяване на риска.
 3. СТМ ”МАКАО БЪЛГАРИЯ” съвместно с представители на работодателя на обслужваното предприятие и в съответствие с оценката на риска:

• разработва и предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
• предлага степенуване по приоритети на мерките, като отчита установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики, включително осъществимостта на мерките и възможностите за инвестиции;
• оценява ефикасността на предприетите от работодателя мерки.

ОЦЕНКА НА РИСКА при СМР

УЧАСТИЕ В ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ, съгласно чл.15 от Наредба №2/2004г. за МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ.


• Обхващане на всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и всички параметри на работната среда.

ИЗМЕРВАНЕ НА ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ БСА.

Съдействие за организиране на специализирани измервания на факторите на работната среда: производствен микроклимат, осветление, шум, вибрации, токсични вещества, прах, електрообезопасеност  и др.

technicien-electricien

 

Научете повече в секцията Орган за контрол

ОРГАНИЗИРАНЕ, КООРДИНИРАНЕ И КОНТРОЛ НА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ.

 • По Договор за извършване на дейности, свързани с Организиране, координиране и контрол на цялостната дейност по безопасност и здраве, съгласно чл.24, ал.3 на ЗЗБУТ и Наредба №3/1998г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

davinci-man

 НАБЛЮДЕНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА ВСИЧКИ ОБСЛУЖВАНИ РАБОТЕЩИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ТЕЗИ С ПОВИШЕНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ И НАМАЛЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ.

 1. Изготвяне на становище за годността за работа на новопостъпващи работещи.
 2. Анализиране на показателите за временната и трайна неработоспособност, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм и връзката им с условията на труд.
 3. Предоставяне на информация на работещите за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания, насочване на лицата с установени заболявания и отклонения към личния лекар, предоставяне на индивидуални съвети на работещите във връзка с рисковите фактори на работното място.
 4. Предоставяне на заключения за здравното състояние на работещите при прекратяване на трудовите правоотношения.
 5. Създаване и поддържане на досиета за здравното състояние на работещите, съгласно изискванията на Наредба №3/2008г.
 6. Разработване на препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.
 7. Разработване на препоръки относно преустройството на работните места, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работещи.

* За проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд СТМ ”МAKAO БЪЛГАРИЯ” води здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец, съгласно приложение №6 на Наредба №3/2008г.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА И ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ.

1. Определяне на видове медицински прегледи и периодичност въз основа на оценката на риска при всяка дейност , съгласно:

Наредба №3/1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.
Наредба №7/2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
Наредба №13/2003г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

2. Изготвяне на Анализ на резултати от проведени профилактични медицински прегледи.
3. Оценка на пригодността на работещите за конкретната им работа.

ОРГАНИЗИРАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ.
При организиране на задължителните профилактични медицински прегледи СТМ ”Макао” има на разположение екип от високоспециализирани специалисти от различни медицински специалности. Прегледите могат да бъдат извършени на място в обект на фирмата с преносима апаратура или в подходящо здравно заведение – медицински кабинет или медицински център.

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, залегнали в Приложение Наредба №3/1987г.
Въз основа на оценката на риска или с оглед на промените в начина на работа и съвременните възгледи за здравето, могат да бъдат препоръчани и допълнителни прегледи при някои дейности или пък да се препоръчат по-често осигуряване на даден преглед и/или изследване за работещите.

ПОДПОМАГАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПРИ НОРМАТИВНО УСТАНОВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

1. Подпомага работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети на работещите за правилното им прилагане;

2. Консултира и подпомага комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 от ЗЗБУТ.

3. Становище при избор на ново технологично оборудване, нови работни процеси, методи, суровини и материали, колективни и лични предпазни средства, с оглед определяне на потенциалния здравен риск за работещите.

4. Участие при създаването и актуализирането на фирмената документация по безопасност и здраве при работа, съгласно изискванията на нормативните документи.

5. Съхранение на копия от извършените проверки от контролните органи и копия на протоколи от измервания на фактори на работната среда.

ПРОМОЦИЯ, ПРОФИЛАКТИКА

1. Оказване на съдействие при подготовка на програми и организиране на обучение по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа на ръководния персонал, на работещите и техните представители в комитетите и групите по условията на труд;

2. Предоставяне на информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;

3. Даване на индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;

4. Участие в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността;

5. Набелязване на мерки за превенция на рисковете, свързани с нервно-психичното натоварване. Възможности за избягване на стреса и психичната умора при работа;

ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА, КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ, ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ И ДР.

Научете повече в секцията Обучение