Последни новини:

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Относно годишните Декларации  по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Срок за подаване на данни за 2017 г. : 1-ви януари 2018 г. – 30-ти април 2018 г.

От 2018 година ОТПАДА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПОДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ.

В Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ попълването на декларации по чл. 15 от  ЗЗБУТ се извършва през портала за електронни услуги.

Задължението за подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ, е на:

 1. Физически и юридически лица, които:
  – имат наети лица по трудово или служебно правоотношение;
  – имат сключени договори за управление и контрол или за прокура;
  – имат пряко заети лица за провеждане на обучение или практика;
  – в предприятието им се извършва дейност по изпълнение на договори за изработка или услуга, сключени с физическо лице (т. нар. граждански договори) – изпълнител, и тези дейности не са еднократни и краткотрайни по своята същност.
  2. Юридически или физически лица, които нямат наети свои работещи, но ползват работещи, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост.
  3. Лица, които работят за своя сметка в съдружие с други (напр. двама съдружници в ООД, без наети лица).

Гореспоменатите лица подават годишна декларация в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по адреса на регистрация на предприятието. За да ползвате електронните административни услуги е необходимо да разполагате с квалифициран електронен подпис и инсталиран софтуер Java.

Подробна информация може да видите в сайта на ГИТ – http://www.gli.government.bg/page.php?c=117