Последни новини:

Други услуги

 
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Договор за извършване на услуга и в изпълнение на дейности, свързани с Организиране, координиране и контрол на цялостната дейност по безопасност и здраве, съгласно чл.24, ал.3 на ЗЗБУТ и Наредба №3/1998г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

davinci-man

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Изготвяне на документация по Пожарна и аварийна безопасност, съгласно Наредба №8121з-647/2014г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ.

pojarna-bezopasnostpojarna-bezopasnost-1

Изготвяне на Евакуационни схеми на обекти.

evakuaciq

ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ

Извършване на специфични ДДД мероприятия  Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация за намаляване числеността на преносители, причинители, резервоари и вредни организми до степен, безопасна за здравето на човека, съгласно Наредба №3/2005г. на Министерство на здравеопазването.

davinci-man

 СИСТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Изготвяне на Системи за Управление  Безопасността на  Храните насочени към осигуряване на безопасна за здравето на потребителя храна, чрез постоянен анализ и контрол на биологичните, химични и физични опасности по цялата дължина на хранителната верига.

davinci-man

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Съдействие при внедряване и Сертификация на системи за управление:

BS OHSAS 18001:2007 – системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд.
ISO 9001:2008 – системи за управлението на качеството
ISO 14001:2004 – системи за управление на околната среда
ISO 14001:2015 – системи за управление на околната среда

davinci-man

ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД

Съдействие при участие  в програми за подобряване условията на труд на работното място.

davinci-man