Последни новини:

Заповед № РД-01-289 от 25 октомври 2021 г. – коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2022 г.

Заповед № РД-01-289 от 25 октомври 2021 г. – коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2022 г.В Държавен вестник, бр. 93 от 9.11.2021 е обнародвана новата Заповед за застраховане за риска „трудова злополука“ за прилагане през 2022 г. като включените нови дейности са : „Производство, некласифицирано другаде“ с код 32 и „Производство на хранителни продукти“ с код 10, отпаднала дейност със задължение за застраховка спрямо 2021 г. е  „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ с код 37. 

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.; доп., бр. 19 от 2018 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2022 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.

№ по ред

Икономическа дейност (раздели на КИД – 2008) Код по КИД – 2008 Коефициент на трудов травматизъм (Ктт)

(2017 – 2018 – 2019)

1.

Добив на метални руди 07 8.14

2.

Воден транспорт 50 3.70
3. Производство на основни метали 24

2.39

4.

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 39 2.28
5. Добив на въглища 05

2.23

6.

Горско стопанство 02 1.91

7.

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 16 1.79

8.

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 38

1.77

9.

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 33

1.74

10.

Сухопътен транспорт 49

1.67

11.

Строителство на съоръжения 42

1.60

12.

Пощенски и куриерски дейности 53

1.49

13. Строителство на сгради

41

1.48

14.

Спомагателни дейности в добива 09

1.37

15.

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 52

1.31

16.

Специализирани строителни дейности 43 1.29
17. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 35

1.20

18.

Производство на изделия от други неметални минерални суровини 23 1.19
19. Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 13

1.19

20.

Производство на мебели 31 1.16
21. Събиране, пречистване и доставяне на води 36

1.10

22.

Производство на лекарствени вещества и продукти 21 1.06
23. Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 28

1.00

24.

Артистична и творческа дейност 90 1.00
25. Производство на метални изделия, без машини и оборудване 25

0.98

26.

Производство на превозни средства, без автомобили 30 0.87
27. Дейности по обслужване на сгради и озеленяване 81

0.86

28.

Производство на изделия от каучук и пластмаси 22 0.86
29. Далекосъобщения 61

0.86

30.

Добив на неметални материали и суровини 08 0.85
31. Производство на химични продукти 20

0.80

32.

Производство на електрически съоръжения 27 0.76
33. Дейности на екстериториални организации и служби 99

0.75

34.

Производство на напитки 11 0.71
35. Производство на тютюневи изделия 12

0.70

36.

Производство, некласифицирано другаде 32 0.69
37. Производство на хранителни продукти 10

0.66

38. Въздушен транспорт 51

0.65

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.64.