Последни новини:

Заповед № РД-01-61 от 22 октомври 2020 г. – коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2021 г.

Заповед № РД-01-61 от 22 октомври 2020 г. – коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2021 г.

Обн. ДВ, бр. 96 от 10 ноевмри 2020 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6.02.2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.; доп., бр. 19 от 2018 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2021 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.

Министър: Д. Сачева

Приложение

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2021 г.

№ по ред Икономическа дейност (раздели на КИД – 2008) Код по КИД – 2008 Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) (2016 – 2017 – 2018)
1. Добив на метални руди 07 7.45
2. Воден транспорт 50 3.78
3. Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 39 3.62
4. Производство на основни метали 24 2.36
5. Добив на въглища 05 2.24
6. Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 38 1.72
7. Спомагателни дейности в добива 09 1.68
8. Сухопътен транспорт 49 1.63
9. Строителство на съоръжения 42 1.63
10. Пощенски и куриерски дейности 53 1.60
11. Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 33 1.58
12. Горско стопанство 02 1.47
13. Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 52 1.39
14. Специализирани строителни дейности 43 1.39
15. Строителство на сгради 41 1.35
16. Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 16 1.27
17. Артистична и творческа дейност 90 1.22
18. Събиране, пречистване и доставяне на води 36 1.22
19. Производство на изделия от други неметални минерални суровини 23 1.09
20. Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 13 1.05
21. Производство на метални изделия, без машини и оборудване 25 1.05
22. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 35 1.02
23. Производство на мебели 31 0.95
24. Дейности по обслужване на сгради и озеленяване 81 0.95
25. Въздушен транспорт 51 0.93
26. Дейности на екстериториални организации и служби 99 0.93
27. Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 28 0.92
28. Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 37 0.92
29. Добив на неметални материали и суровини 08 0.88
30. Производство на превозни средства, без автомобили 30 0.84
31. Производство на лекарствени вещества и продукти 21 0.82
32. Производство на изделия от каучук и пластмаси 22 0.82
33. Производство на химични продукти 20 0.81
34. Производство на тютюневи изделия 12 0.77
35. Производство на електрически съоръжения 27 0.70
36. Производство на напитки 11 0.66
37. Далекосъобщения 61 0.66

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.62