Последни новини:

ЗАПОВЕД № РД-06-44 от 22 ноември 2022 г. на МТСП за коефицента на трудов травматизъм

Публикувана е Новата ЗАПОВЕД № РД-06-44 от 22 ноември 2022 г.на МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, относно

задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“.

Необходимо е работодателите, чиято дейност е упомената в таблицата да вземат необходимите мерки за застраховане на работещите, пряко заети в дейности с висок производствен риск.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ЗАПОВЕД № РД-06-44
от 22 ноември 2022 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г., бр. 5 от 2010 г.; доп., бр. 19 от 2018 г.) определям Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2023 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.

Министър:
Л. Лазаров

Приложение

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2023 г.

№ по ред Икономическа дейност (раздели на КИД – 2008) Код по КИД – 2008 Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) (2018 – 2019 – 2020)
1 2 3 4
1. Добив на метални руди 07 8.82
2. Воден транспорт 50 2.84
3. Производство на основни метали 24 2.80
4. Добив на въглища 05 2.07
5. Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 38 1.89
6. Строителство на съоръжения 42 1.77
7. Горско стопанство 02 1.69
8. Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 16 1.67
9. Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 33 1.65
10. Сухопътен транспорт 49 1.57
11. Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 13 1.52
12. Строителство на сгради 41 1.48
13. Производство на изделия от други неметални минерални суровини 23 1.42
14. Добив на неметални материали и суровини 08 1.34
15. Пощенски и куриерски дейности 53 1.26
16. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 35 1.25
17. Производство на превозни средства, без автомобили 30 1.20
18. Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 52 1.19
19. Събиране, пречистване и доставяне на води 36 1.16
20. Специализирани строителни дейности 43 1.15
21. Производство на мебели 31 1.11
22. Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 39 1.04
23. Производство на метални изделия, без машини и оборудване 25 1.01
24. Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 28 0.96
25. Спомагателни дейности в добива 09 0.92
26. Производство на химични продукти 20 0.88
27. Производство на изделия от каучук и пластмаси 22 0.86
28. Артистична и творческа дейност 90 0.84
29. Производство на тютюневи изделия 12 0.83
30. Производство, некласифицирано другаде 32 0.83
31. Производство на лекарствени вещества и продукти 21 0.75
32. Производство на напитки 11 0.73
33. Далекосъобщения 61 0.72
34. Дейности по обслужване на сгради и озеленяване 81 0.72
35. Производство на електрически съоръжения 27 0.71
36. Производство на хранителни продукти 10 0.67

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.64.