Последни новини:

Заповед № 1016-40-1269 от 26 ноември 2021 г. за утвърждаване на образец на Декларация за трудова злополука (Обр. 0-11/2022/НОИ)

Заповед № 1016-40-1269 от 26 ноември 2021 г. за утвърждаване на образец на Декларация за трудова злополука (Обр. 0-11/2022/НОИ)

Издадена от Националния осигурителен институт
Обн. ДВ. бр.102 от 7 Декември 2021г.

На основание чл. 3, ал. 1 от   Наредбата за установяване, разследване , регистриране и отчитане на трудовите злополуки нареждам:

1. Утвърждавам образец на Декларация за трудова злополука (Обр. 0-11/2022/НОИ) съгласно приложението.
2. Отменям образец на Декларация за трудова злополука, утвърдена със Заповед № 232 от 20.06.2006 г. (ДВ, бр. 53 от 2006 г.).

Управител:
Ив. Иванов

линк към заповедта: Декларация ТЗ_12_2021