Последни новини:

Ние специалистите

 

Ние специалистите от CTM “МАКАО БЪЛГАРИЯ“ заставаме с квалификацията, опита и авторитета си в услуга на работодателя и неговите работещи. Изпълняваме с отговорност и вещина консултантска дейност по всички трудово – медицински въпроси. Работим в интерес на фирмата без да изпълняваме разпоредителни и контролни функции.

На база на дългогодишния ни професионален опит имаме самочувствието на надежден и коректен партньор.

Не се колебайте да се обърнете към нас, при положение, че:

 • Вие сте работодател и имате наети на трудов договор лица
 • Развивате дейност в сферата на строителството, производството, търговията, образованието, админитрацията,  услугите и туризма
 • Искате да спазите изискванията на българското законодателство
 • Нямате обслужване от CTM или договорът Ви е изтекъл
 • Желаете да наложите успешен мениджърски подход в областта на здравословните и безопасни условия на труд
 • Търсите доверен съветник, за да създадете цялостна и ефективна политика по безопасност
 • Загрижени сте за запазване и укрепване на здравето на поверените Ви работещи
 • Търсите отговор на конкретни трудови казуси и ситуации
 • Искате да контролирате изпълнението на наложените правила и норми по ЗЗБУТ
 • Искате да повишите производителността си и качеството на труда

 1. Точност – стриктно изпълнение на задачите в изискуемия срок
 2. Коректност –  педантично вникване в спецификата на проблемите
 3. Компетентност – професионално обучение, консултация и анализ
 4. Подреденост – степенуване на текущи и спешни задачи
 5. Плановост – планиране на предстоящи, ежемесечни и ежегодни дейности
 6. Приоритетност – поставяне на акцент върху най-наболелия проблем
 7. Концентрираност – съсредоточаване на внимание и  усилия върху запазване на работоспособността и здравето
 8. Информираност – познаване на нормативната база, рисковите фактори в условията на труд, производствените технологии, новостите
 9. Екипност  пълноценно сътрудничество между различните специалисти от СТМ, работодателя и работещите
 10. Позитивност – вярваме, че с нашата намеса (предлагане на решения, обучения, мониторинг на здравното състояние и др.) ние помагане за просперитета на нашите клиенти

РАБОТОСПОСОБНИ И ЗДРАВИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, УДОВЛЕТВОРЕНИ И УСПЕЛИ РАБОТОДАТЕЛИ!

СПЕЦИАЛИСТИТЕ, заети в СТМ “МАКАО БЪЛГАРИЯ”, съобразно своите компетентности и квалификация  извършват  трудова дейност, имаща за цел:

 • ОПАЗВАНЕ И УКРЕПВАНЕ ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ.

Опазване и укрепване здравето на работещите лица чрез предотвратяване и ранно откриване на професионалните увреждания на здравето и чрез ограничаване и отстраняване на вредно действащи фактори и условия при работа;

 • РАЗВИТИЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН И БЕЗОПАСЕН ТРУД.

Развитие и стимулиране на здравословен и безопасен труд, работна среда и организация на труда;

 • ПОВИШАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО, ПСИХИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ.

Повишаване на физическото, психичното и социалното благосъстояние на работещите лица и опазване на тяхната работоспособност за подпомагане на професионалното и социалното им развитие при работа.

 • СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТЕЩИТЕ ЛИЦА.

Създаване на възможност за работещите лица да водят социален и икономически продуктивен живот и да допринасят положително за устойчивото развитие на нацията.

На СТМ ”МАКАО БЪЛГАРИЯ”  не могат да се възлагат задачи и дейности, които да възпрепятстват качественото изпълнение на дейностите и по Наредба №3/2008г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА.

Съставът на СТМ ”МАКАО БЪЛГАРИЯ” включва:

– Ръководител – доктор по  медицина и с придобита специалност „Трудова медицина“

– Лице с висше техническо образование

– Технически изпълнители

– Специалисти по Здравни грижи

При изпълнение на задачите и като консултанти се включват и други специалисти в областта на здравните грижи, професионалните заболявания, токсикологията, ергономията, психологията, социалната медицина, инженерните науки, правото, икономическите науки и др.