Последни новини:

Изтичащ срок за предприемане на мерки, съгласно ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ в сила от 01.01.2019 г.

Уважаеми Работодатели, напомняме, че на 31.03.2023 година изтича срока за предприемане на мерки , 0204_GenD

съгласно ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ в сила от 01.01.2019 г.

С цел гарантиране на заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда работодателите назначават работници и служители с трайни увреждания съгласно квота, както следва:

  1. работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания;
  2. работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния

си състав.

Според ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В сила от 01.04.2019 г. (Приет с ПМС № 65 от 29.03.2019 г.) Чл. 22. (1) За изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания ежегодно до 31 март работодателят трябва :

  1. Да определи числеността на персонала и да ми се предостави списък-предложение на определените работните места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.
  2. Да извърши проверка за наличие на критерии за освобождаване от задължението за назначаване на лица с трайни увреждания в съответствие с Вътрешните правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания, утвърдени със Заповед № 3-0595 от 14.06.2019 г.
  3. При наличие на критерии за освобождаване да изготви писмена обосновка съвместно със службата по трудова медицина .
  4. При липса на критерии за освобождаване поради специфични фактори на труд:

4.1. Да се извърши преглед на вече назначените лица с трайни увреждания и да се определи необходимо ли е да се назначат още хора с трайни увреждания за изпълнение на квотата.

4.2. При незапълнена квота да се проучват възможностите за прилагане на алтернативни мерки на заетост.

4.3. При невъзможност за прилагане на алтернативни мерки на заетост чрез консултации със службата по трудова медицина и представители на работещите да се определи за кои длъжности е подходящо да се търсят за назначаване хора с трайни увреждания.

4.4. Да определят начините за търсене на хора с трайни увреждания и да се предприемат действия за търсене на хора:

– от свободния пазар и/или

– с използване на посредничество – чрез Агенция по заетостта и/или частни трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

След изтичане на 3 месеца от предприетите действия, при наличие на насочени от Агенция по заетостта и/или частни трудови посредници лица и все още незапълнена квота да започне доброволно внасяне на компенсационни вноски в съответствие с чл. 38, ал. 6 на Закона за хората с увреждания и чл. 13 на Вътрешните правила на ИА „ГИТ“.

Компенсационната вноска да се заплаща ежемесечно до края на съответната година най-късно до последното число на месеца, за който се отнася. Когато този ден е неприсъствен, вноската следва да бъде внесена най-късно в следващия след него присъствен ден.