Последни новини:

Минимизиране на риска от работа на открито и при високи температури

Изх. № 02/ 04.07.2022 г.

  

     Уважаеми  Работодатели, напомняме за задължението Ви за  минимизиране на риска от работа на открито и при високи температури                                                                                                        във връзка с изискванията на Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места , Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и в Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

При подаден червен или оранжев код за високи температури и опасни метеорологични явления, Работодателят е длъжен да разработи и приложи технически и/или организационни мерки за защита на работещите, които упражняват труд на открито или работят в помещения без изградена климатизация и вентилация. Мерките могат да включват:

 • създаване на подходяща организация на работния процес и/или работното време, вкл. осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност;
 • създаване на подходяща организация на работните места;
 • осигуряване на колективни средства за защита:
 • осигуряване на подходящи лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло съгласно Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (обн., ДВ, бр. 46 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2008 г.);
 • осигуряване на подходящо работно облекло съгласно Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 2011 г. (ДВ, бр. 9 от 2011 г.);
 • осигуряване на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма;
 • достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности за възстановяване на водно-солевия и топлинния баланс на организма;
 • осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места;
 • осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.

Работата на открито се преустановява при опасно ниски или високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж, силен вятър и гъста мъгла, определени с код „оранжево“ или „червено“ от Националния институт по метеорология и хидрология, ако създават заплаха за живота и здравето на работещите и за безопасното изпълнение на трудовата дейност.

 

При определяне на превантивните мерки е желателно Работодателите да се консултират със Службата по трудова медицина и представителите на работещите в КУТ/ГУТ и да оформят тези мерки в писмен вид / като заповед,инструкция или др./.

stroej(0)

   При организация на работа на открито в топлия период на годината при температури  над 30 градуса по Целзий,както и в производствени помещения без вентилация и климатизация, при умерен и тежък физически труд:

 • По възможност а се ограничи работата на открито в най-горещите часове / от 13.00 до 16.00 ч./  или да се организират дейности на закрито;
 • на всеки час и половина работа да има почивка от 10-15 минути / в зависимост от тежестта на труда/  за охлаждане и прием на течности;
 • почивката да бъде в обособени зони / помещения  с по-ниски температури  – като разликата да не бъде повече от 10 градуса;
 • при невъзможност да се осигурят климатизирани помещения за почивка, да се поставят вентилатори или мобилни климатизиращи устройства; на мобилни обекти – поставяне на фургони или тенти на сенчести места и вентилатори;
 • да се осигури на работещите минерална вода / или подсолен айран /поне по два литра за смяна,като се консумират топли или леко охладени , а не студени;
 • да се ограничи консумацията на тонизиращи напитки /кафе,кола/, особено от лицата със сърдечно-съдови заболявания;
 • да се осигурява и течаща вода за измиване или за охлаждащи  компреси на главата и тялото при прегряване;
 • при работа на открито да се носи шапка  и леко работно облекло, по възможност от естествени,светли на цвят материи ;
 • работещите със сърдечно-съдови заболявания са особено застрашени и трябва да се предприемат допълнителни мерки за защита / ограничаване на работата в най-топлите часове на деня,допълнителни почивки и прием на течности,консултация с личен лекар и кардиолог по отношение на терапията в летния период, възлагане само на леки дейности и др./