Последни новини:

Нова година, нови задачи!

  За много години, уважаеми Колеги! Благодарим за доверието към нас, добрите и ползотворни партньорски отношения, които имахме и през изтеклата година. Пожелаваме 2022 година да бъде здрава, спокойна и благополучна! 

 Показахте адаптивност и устойчивост за работа в сложната  епидемичнаpodpomagane-rabotodatelq обстановка от Covid-19, продължавайте все така с професионализъм,позитивизъм и здрав разум към съзидание и просперитет!

В зората на новата година, искаме да напомним и за началото на дейностите по Здравословни и безопасни условия на труд.

1. За всички дружества, образователни институции и общински админстрации:

  • Органите за безопасност и здраве при работа (ОБЗР), съгласно чл. 10 на Наредба №3/1998 г. следва да изготвят анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд за изтеклата година, който се обсъжда в Групите и Комитетите по условия на труд и от ръководството на организацията.
  • Групите и Комитетите по условия на труд в края на януари, следва да направят първото за годината събрание, на което да заложат програма за организация и изпълнение на предстоящите дейности по ЗБУТ за годината (периодични контролни измервания, периодични медицински прегледи на работещите, застраховане на работещите за риска „трудова злополука“, подновяване на договора със СТМ, обсъждане на планираните обучения по безопасност и здраве през годината, закупуване и предоставяне на ЛПС и т.н.)

2За всички дружества, образователни институции и общински админстрации със средно списъчен състав 50 и над 50 работещи за календарна 2021 година.

  • Съгласно чл.315, ал. 1 на Кодекса на труда, Работодателите са длъжни да определят ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност, в срок до 31 януари 2022 г.

     Препоръчително е, дори средносписъчно за предходна година броят на работещите да е под 50,  ако към момента на задължението (до края на януари), броят на работещите е над 50 – да се премине през процедурата по трудоустрояване.

  • Работодателите са длъжни да предприемат действия по изпълнение на Закона за хората с увреждания търсене и назначаване на необходимият брой лица с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 %, определена с ЕР на ТЕЛК, в срок до 31.03.2022 година
  1. за работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания;
  2. за работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав;                                                                                                                       

3. За Дружествата, включени съгласно икономическата си дейност в Заповед № РД-01-289 от 25 октомври 2021 г. – коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2022 г. на МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, се изисква застраховка за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“. През 2022 година са включени две нови дейности:

  • Производство, некласифицирано другаде
  • Производство на хранителни продукт

 

Бъдете здрави, работете спокойно и безопасно и знайте, че винаги може да разчитате на нас – 

Екипът от експерти на Служба по трудова медицина „Макао България“