Последни новини:

Нова Заповед РД-06-12/15.11.23г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм през 2024 г.

В брой 99 на Държавен вестник от 28.11.2023 г. е обнародвана Заповед РД-06-12 от 15 ноември 2023 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2024 г.

podpomagane-rabotodatelq

Всички фирми, които са с икономическа дейност, която е описана в заповедта, имат задължение да застраховат своите работещи за риска „трудова злополука“ през 2024 година като спазват правилата на  Наредба за задължително застрахване на работниците и служителите за риска“трудова злополука“.

Разместванията спрямо предишната година не са много. Има три отпаднали икономически дейности и две нови, за фирмите от които възниква задължение за застраховане.

Отпаднали икономически дейности

Икономическа дейност Код по КИД – 2008
Производство на напитки 11
Далекосъобщения 61
Дейности по обслужване на сгради и озеленяване 81

Фирмите с този код на икономическа дейност нямат задължение за застраховане  за риска „трудова злополука“ през 2024 година.

Нови икономически дейности

Икономическа дейност Код по КИД-2008
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 17
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила 78

Фирмите с този код на икономическа дейност имат задължение за за застраховане  за риска „трудова злополука“ през 2024 година.

Коментар: Икономическата дейност с код 78 включва:

  • 78.30 – Други дейности по предоставяне на работна сила
  • 78.10 – Посредническа дейност на агенции по наемане на работа
  • 78.20 – Предоставяне на работна сила за временна заетост

Това означава, че независимо за каква работа осигуряват временна заетост, тези фирми ще трябва да застраховат своите работещи.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ЗАПОВЕД РД-06-12 от 15 ноември 2023 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска“трудова злополука“(обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г., бр. 5 от 2010 г.; доп., бр. 19 от 2018 г.) определям Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2024 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.

За министър: Г. Машова-Станчева

Приложение

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2024 г.

№ по ред Икономическа дейност (раздели на КИД – 2008) Код по
КИД – 2008
Коефициент
на трудов травматизъм (Ктт)
(2019 – 2020 – 2021)
1. Добив на метални руди 07 8.40
2. Воден транспорт 50 3.51
3. Производство на основни метали 24 2.81
4. Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 33 1.95
5. Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 16 1.84
6. Добив на въглища 05 1.81
7. Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 38 1.72
8. Строителство на съоръжения 42 1.71
9. Горско стопанство 02 1.62
10. Производство на изделия от други неметални минерални суровини 23 1.57
11. Сухопътен транспорт 49 1.57
12. Производство на превозни средства, без автомобили 30 1.43
13. Строителство на сгради 41 1.38
14. Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 13 1.38
15. Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 39 1.35
16. Добив на неметални материали и суровини 08 1.27
17. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 35 1.21
18. Производство на тютюневи изделия 12 1.10
19. Пощенски и куриерски дейности 53 1.08
20. Специализирани строителни дейности 43 1.04
21. Производство на метални изделия, без машини и оборудване 25 1.04
22. Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 52 1.00
23. Събиране, пречистване и доставяне на води 36 1.00
24. Производство, некласифицирано другаде 32 0.97
25. Спомагателни дейности в добива 09 0.94
26. Производство на изделия от каучук и пластмаси 22 0.92
27. Производство на мебели 31 0.88
28. Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение 28 0.87
29. Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 17 0.82
30. Производство на хранителни продукти 10 0.76
31. Производство на електрически съоръжения 27 0.76
32. Артистична и творческа дейност 90 0.75
33. Производство на химични продукти 20 0.74
34. Производство на лекарствени вещества и продукти 21 0.73
35. Дейности по наемане и предоставяне на работна сила 78 0.71

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.63.