Последни новини:

Обучение

 

 ОБУЧЕНИЕ ПО НАРЕДБА №РД-07-2/2009Г. НА МТСП ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

СТМ ”МАКАО БЪЛГАРИЯ” провежда Обучение по безопасност и здраве при работа на:

 1. Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
 2. Длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 3. Лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
 4. Членовете на комитета/групата по условия на труд;

davinci-man

 ОБУЧЕНИЕ ПО НАРЕДБА №4/1998Г. НА МТСП  ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ В КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ  ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЯТА.

СТМ ”МАКАО БЪЛГАРИЯ” провежда:

 1. Първоначалното обучение на представителите
 2. Ежегодното обучение на представителите

davinci-man

 ОБУЧЕНИЕ ПО НАРЕДБА №2/2004Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
II. СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И УСТРОЙСТВА
III. СКЕЛЕТА, ПЛАТФОРМИ, ЛЮЛКИ И СТЪЛБИ

Обучение за безопасна работа на лицата, извършващи прикачване на товарите на основание на чл.76 от Наредба №2/2004г.; чл.58 от НБЕТНПС, чл.26, ал.1 от ЗЗБУТ.

davinci-man

ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ ( ПОТВЪРЖДАВАНЕ ) НА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.

Обучение и актуализация на знанията по електро безопасност в електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V за присъждане или потвърждаване на квалификационна група.

Нормативна база:

 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ
 • Чл.281 от Кодекса на труда /КТ/
 • Чл.7 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи /ПБЗРЕУЕТЦЕМ /
 • Чл.200 , ал.2 от Наредба 7 за минималните изисквания за ЗБУТ

Подлежащи на обучение:

 • Всички лица, обслужващи електрически уредби – Началници Енергиен отдел, Енергетици, Ел.монтьори, Ел. техници, Настройчици КИП и А, ел.заварчици, ел.кранисти и др.

Периодичност на обучението и изпита  за квалификационна група:

 1. при постъпване на работа
 2. за повишаване на квалификационна група
 3. за възстановяване на квалификационна група след отнемане/понижаване
 4. периодично, в срокове, определени в длъжностната характеристика, но не по-дълги от една година за изпълнителския персонал и от две години – за ръководния персонал

Продължителност на обучението:

–  4 учебни часа – за втора квалификационна група
–  8 учебни часа – за трета квалификационна група
–  16 учебни часа – за четвърта квалификационна група
–  24 учебни часа – за пета квалификационна група
При обучение за потвърждаване продължителността на обучението може да бъде съкратена на половина.

ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ПЪРВА ПОМОЩ, САМОПОМОЩ И ВЗАИМОПОМОЩ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКРЕТНИТЕ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО.

ТЕМИ за ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛА ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ УВРЕЖДАНЕ НА ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА

I. Първа долекарска помощ при наранявания и счупвания

II. Първа долекарска помощ при кръвотечение

III. Първа долекарска помощ при изгаряния /термични и химически/

IV. Първа долекарска помощ при измръзване

V. Първа долекарска помощ при слънчев и топлинен удар

VI. Първа долекарска помощ при въздействие на електрически ток върху човека

VII. Първа долекарска помощ при остри отравяния

VIII. Първа долекарска помощ при ухапвания от змия, куче, насекомо

IX. Първа долекарска помощ при попадане на чужди тела в окото

X. Първа долекарска помощ при състояние на безсъзнание

XI. Първа долекарска помощ при застрашаващи живота нарушения в дишането и кръвообращението

Обучението се онагледява с помощта на учебен манекен за кардио-пулмонална ресусцитация – „Престън Профешънъл“. Манекенът е с автоматичен външен дефибрилатор и  избутваща се долна челюст, която позволява на обучаемите по най-реален начин да окажат първа долекарска помощ  на предполагаемия пострадал.

ЕРГОНОМИЯ

Ергономия е комплексна наука, която изучава човека и неговия труд, като изследва техническите аспекти на връзката между работниците, работната среда и взаимоотношението между тях (на информационно и физическо ниво). Тя се явява пресечна точка на няколко други научни дисциплини: физиология, социология, инженерни науки, трудова хигиена, професионална патология. Ергономията е теоретична основа на организацията на труда. Задача на ергономията е оптимизирането на системата “човек – машина – работна среда”. В това число приспособяване към физиологичните и психични (когнитивни) възможности на човека по отношение на:

 • работните машини, съоръжения и инструментариум;
 • факторите на трудовия процес;
 • условията на труд и работната среда: микроклимат и пространство, работна поза, мебели;

 ОБУЧЕНИЕ ЗА СТАТИЧНО ФИЗИЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ ПРИ РАБОТА

ergonomie-postes-travail

ОБУЧИТЕЛНИ ТЕХНИКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЗРИТЕЛНАТА УМОРА ПРИ РАБОТЕЩИТЕ С ВИДЕОДИСПЛЕИ

prevention-actions-ergonomie-left3d rendered medical illustration - correct sitting posture

ОБУЧИТЕЛНИ ТЕХНИКИ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА НА РАБОТНОТО МЯСТО

stress-2

Лектор: Стела Алешанова, психотерапевт
Консултант-специалист по когнитивно-поведенческа психотерапия от Българската асоциация по КПП

• Обучение за цветотерапия с есенциите на д-р Бах

davinci-man

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Онлайн обучение – предстои  представяне на платформа за  Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа (онлайн), която се администрира от  Служба по трудова медицина “МАКАО БЪЛГАРИЯ“

davinci-man