Последни новини:

Определяне на работни места за трудоустроени

Ежегодно, не по-късно от края на януари на всяка година е необходимо  във фирмите със средно списъчен състав над 50 работещи  да се определят подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност.

Съгласно чл. 315 от Кодекса на труда, Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите. В Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност са поставени изисквания относно минималния процент определени работни места за всяка една икономическа дейност.

 

Какво е необходимо:

I. Създаване на Комисия по трудоустрояване

Съгласно чл. 2 (1) от Наредба за трудоустрояване комисията е със следния състав:

Председател: Ръководителят на предприятието

Членове:

  • Представителите на работниците и служителите (представители в КУТ, представители на синдикална организация);
  • Органът по безопасност и здраве при работа;
  • Лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва фирмата.

/ Ръководителят на предприятието няма право да упълномощи свой представител, а трябва лично да участва в комисията./

II. Заседание на Комисията по трудоустрояване

На заседание на Комисията по трудоустрояване трябва да бъдат определени:1. Подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с определения в заповедта процент (по чл. 315 от Кодекса на труда).
2. Кои конкретни места (половината от определените по т.1) са за хора с трайни увреждания (по чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания ).

„Човек с трайно увреждане“ е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

III. Изготвяне на списък

Тъй като няма нормативно определен образец за Списъкът , той може да бъде както в текстови, така и в табличен вид . Същественото е в него да е видно кои точно работни места са определени за трудоустрояване, кои са хора с трайни увреждания и колко от местата за хора с трайни увреждания са заети

IV. Изпращане на списъка

Съгласно чл. 21 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания работодателите са длъжни ежегодно до 14 февруари в териториалните поделения на Агенцията по заетостта писмено:

  1. да обявят броя на определените работни места по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
  2. да обявят броя на заетите работни места по т. 1 от лица с трайни увреждания;
  3. да заявят броя на работните места по т. 1 чрез заявка за свободни работни места.

Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за трудоустрояване, преписи от списъка  се изпращат на:

  • Службата по трудова медицина
  • при поискване – на здравния орган, който осъществява трудоустрояването.