Последни новини:

Орган за контрол

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ от Вид С „ИМПЕРИЯ ТЕХНО“ при „МАКАО БЪЛГАРИЯ“ ООД

ОПК 7.5-1 Управление на жалби и възражения 

ОПК 7.3-1 Правила за ползване на акредитационния символ на БСА и позоваване на акредитация

 

Извършва контрол и оценка за съответствие , съгласно акредитацията си или чрез други акредитирани към БСА подизпълнители :

1. Физични фактори на работната среда

1.1 Микроклимат

 • измерване на температура;
 • измерване на относителна влажност на въздуха;
 • измерване на скорост на въздуха;

1.2 Осветление

 • измерване на осветеност;

1.3 Шум

 • измерване на шум в работна, битова и околна среда;

1.4 Електромагнитни полета

 • измерване на електромагнитни полета генерирани от различни източници в работна, битова и околна среда;

1.5 Вибрации

 • измерване на вибрации при работа;

2. Химични фактори на работната среда

 • измерване на общ и фин прах;
 • измерване на химични агенти;

3. Вентилационни инсталации

 • измерване на вентилационни инсталации;

4. Климатични инсталации

 • измерване на климатични системи;

5. Електрически уредби и съоръжения до 1000V

 • измерване на импеданс на контура „фаза-защитен проводник“;
 • измерване на съпротивление на изолация;
 • измерване на съпротивление на защитни заземителни инсталации;
 • измерване на съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации;
 • измерване на специфично съпротивление на почвата;
 • измерване на прекъсвачи за защитно изключване;