Последни новини:

Отчет на изпълнението на дейностите на длъжностното лице по Безопасност и здраве при работа (ОБЗР)

Задължение на ОБЗР (Органите по безопасност и здраве при работа) във фирмите е „периодично през годината и за всяка изтекла година“ да изготвят анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд. Анализа се обсъжда в комитетите по условия на труд и от ръководството на предприятието.

Това се извършва в съответствие с чл 10. от Наредба №3/1998г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

Анализът на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд може да бъде разработен в различен вид и в свободен текст. В началото на годината ОБЗР изготвя програма в която залага мерки за ограничаване и намаляване на риска. На практика това е  списък на това, което се планира за съответната година с упоменати  срокове и отговорници. В анализа е  отчет дали са изпълнени всички предварително заложени мероприятия в областта на здравето и безопасността при работа, както и за реакцията на своевременно възникнали работни казуси по ЗБУТ.