Последни новини:

Удължаване на действието на Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК

В Държавен вестник брой 53 от 08.07.2022 г.  е обнародван Закон за допълнение на   Закона за мерките и действията по време на изънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. и за преодоляване на последиците.

Законът влиза в сила със задна дата от 1 юли 2022 г.0204_GenD

Измененията са свързани с удължаване на действието на решенията на ТЕЛК, като се създава нов § 20а в преходните и заключителни разпоредби.

Важно е да се знае,че удължаването на срока не е по подразбиране, а има условие за това : да бъде подадено заявление за преосвидетелстване до 15 юли.  За работодателите е от значение, дали работещите с изтекъл ТЕЛК са подали заявленията си , особено ако това са хора, с които изпълняват квотата по Закона за хората с увреждания.

§ 20а. (1) Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2022 г., продължават действието си до издаване на ново експертно решение, но не по-късно от 31 декември 2022 г., когато лицата са подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК до 15 юли 2022 г.
(2) В срок до 20 юли 2022 г. регионалните здравни инспекции предоставят на Националния осигурителен институт и на Агенцията за социално подпомагане информация за всички лица, подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК в периода от 13 март 2020 г. до 15 юли 2022 г.
(3) Изплащането на пенсиите по експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК, на които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 1 април 2022 г. до 30 юни 2022 г., се продължава при условията и за срока на действие, за който са продължени експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК по ал. 1.
(4) Отпуснатите социални плащания от Агенцията за социално подпомагане по експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК, на които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 1 април 2022 г. до 30 юни 2022 г., се продължават, а прекратените социални плащания се възобновяват, при условията и за срока на действие, за който са продължени съответните експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК по ал. 1.
(5) Направленията, издадени по реда на Закона за хората с увреждания въз основа на експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК, на които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 1 април 2022 г. до 30 юни 2022 г., продължават действието си при условията и за срока на действие, за който са продължени експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК по ал. 1.
(6) В случаите, когато в периода от 1 април 2022 г. до 30 юни 2022 г. предоставянето на лична помощ е преустановено поради изтекъл срок на инвалидност на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК по ал. 1, същата се предоставя въз основа на направленията по ал. 5 и след провеждане на процедура по реда на чл. 13 и 14 от Закона за личната помощ.