Последни новини:

Определяне на подходящи работни места и длъжности за трудоустрояване

Определяне на подходящи работни места и длъжности за трудоустрояване във  всички дружества, образователни институции и общински админстрации с над 50 заети лица.

 

0204_GenD

Последователност на действията:

I. Създаване на Комисия по трудоустрояване

/ на основание заповед на Работодателя /

Съгласно чл. 2 (1) от Наредба за трудоустрояване комисията е със следния състав:

Председател: Ръководителят на предприятието

Членове:

  • Представителите на работниците и служителите (представители в КУТ, представители на синдикална организация);
  • Органът по безопасност и здраве при работа;
  • Лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва фирмата.

/ Ръководителят на предприятието няма право да упълномощи свой представител, а трябва лично да участва в комисията./

II. Заседание на Комисията по трудоустрояване

На заседание на Комисията по трудоустрояване трябва да бъдат определени:1. Подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с определения в заповедта процент (по чл. 315 от Кодекса на труда).

„Човек с трайно увреждане“ е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

III. Изготвяне на списък

Тъй като няма нормативно определен образец за Списъкът , той може да бъде както в текстови, така и в табличен вид . Същественото е в него да е видно кои точно работни места са определени за трудоустрояване, кои са хора с трайни увреждания и колко от местата за хора с трайни увреждания са заети.

IV. Изпращане на списъка

Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за трудоустрояване, преписи от списъка  се изпращат на:

  • Службата по трудова медицина
  • при поискване – на здравния орган, който осъществява трудоустрояването.

Закон за хората с увреждания

  1. Обикновено Комисията по трудоустрояване е и тази, която е трябва да определи и работни места за назначаване на хора с трайни увреждания съгласно изискваните квоти от  Закона за хората с увреждания в сила от 01.01.2019г.  и правилника за прилагането му.
  2. Определените места по изпълнение на квотата не се припокриват с определените места за трудоустрояване по чл. 315 КТ.
  3. Длъжностите по ЗХУ могат да бъдат променени в зависимост от конкретното здравно състояние на лицата с увреждания и необходимостта от спазване на изискваните от ТЕЛК противопоказани условия на труд. / след издаване на нови експертни решения/.
  4. В срок до 31 март 2022 г. при настъпили промени в обстоятелствата и незапълнена квота, Комисията по трудоустрояване е нужно да определи начините за търсене на хора с трайни увреждания и да предприеме действията предвидени в Закона за хората с увреждания и Правилника за прилагането му.